عبارت جستجو شده : بیماران آسیب دیده نخاعی دوباره می ایستند