عبارت جستجو شده : 2 طرح اقتصادی روستایی در خلخال بهره برداری شد