عبارت جستجو شده : 260 هزار متر مربع ایرانیت در قائمشهر توزیع شد