عبارت جستجو شده : 200 روستای گیلان از گاز بهره‌مند شدند