عبارت جستجو شده : 12 طرح صنعتی در سفر دولت به استان مرکزی بهره برداری شد