عبارت جستجو شده : ۲۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز صادر شد