عبارت جستجو شده : کشف 130 مهاجر سوری در یخچال یک کامیون در مرز بلغارستان و ترکیه