عبارت جستجو شده : کرزی و نواز شریف در لندن با یکدیگر دیدار کردند