عبارت جستجو شده : پیروزی ترامپ و ابهام در یک توافق تجاری جنجال برانگیز