عبارت جستجو شده : پایان رقابت حساس در صدر جدول سوئد مغلوب روسیه شد