عبارت جستجو شده : پاکستان دیگر میزبان پناهندگان افغانستانی نیست