عبارت جستجو شده : هاشمی: اگر تحریم ادامه داشت،مقدمه جنگ بود