عبارت جستجو شده : نخستین جلسه دفاع از پرونده شهر تاریخی یزد برگزار شد