عبارت جستجو شده : نبود یک رقیب واقعی برای مرکل جای تاسف دارد