عبارت جستجو شده : نباید مدام از تعطیلی لیگ انتقاد کرد ویسی برای پیروزی به تبریز آمده ایم