عبارت جستجو شده : نام اولین مدال آور ورزش اسکی در ایران