عبارت جستجو شده : میرزاجانپور از رویارویی با فرانسه درس های خوبی گرفتیم