عبارت جستجو شده : مصدومیتی که برای بیرانوند گران تمام می شود