عبارت جستجو شده : ماجرای احضار سفیر ترکیه به وزارت خارجه از زبان قاسمی