عبارت جستجو شده : فیلیپین ۴ شرکت عربستانی را تحریم کرد