عبارت جستجو شده : عقوبت انی که از نظر پیامبر اکرم روزه نمیرند