عبارت جستجو شده : ضبط صحنه‌های نوفل‌لوشاتو در حضور نوه امام(ره)