عبارت جستجو شده : شورای نگهبان «رجل سیاسی»را تعریف می‌کند