عبارت جستجو شده : شمارش معکوس برای حذف مشمولان دریافت ارز دولتی