عبارت جستجو شده : شانگهای در خانه مقابل چونبوک موتورز متوقف شد