عبارت جستجو شده : سید تقی کبیری در کمسیون مجلس دهم عض