عبارت جستجو شده : سهم بخش خصوصی از رشد اقتصادی پایین است