عبارت جستجو شده : رکورد ماندگار این استقلالی دوآتشه