عبارت جستجو شده : رئیس جمهور تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد