عبارت جستجو شده : در هر شرایطی در کنار ملت عراق هستیم