عبارت جستجو شده : در حمله انتحاری در بندر عدن چهار نفر کشته شدند