عبارت جستجو شده : درخواست آنکارا از واشنگتن برای عدم اجازه به کردها برای ورود به رقه