عبارت جستجو شده : حمایت پدرو از کونته: او قصد تهییج هواداران را داشت