عبارت جستجو شده : تکذیب نامگذاری استادیوم آزادی به همراه اول