عبارت جستجو شده : تکذیب خرید ملک شورای شهر از شهرداری