عبارت جستجو شده : توضیحات وزارت‌خارجه درباره هویت عامل حمله مونیخ