عبارت جستجو شده : تلاش کواکبیان برای ایجاد فراکسیون دیپلماسی