عبارت جستجو شده : ترامپ در اسرائیل ستاد انتخاباتی تاسیس کرد