عبارت جستجو شده : بیوگرافی تیبت یالچی در نبرد گلها