عبارت جستجو شده : بیدادی عطش در سرزمین «هزار چشمه»