عبارت جستجو شده : بازیگر فیلم 12 ساعت برای زنده ماندن