عبارت جستجو شده : بارش پراکنده همراه با تندباد موقتی فردا در سطح استان تهران