عبارت جستجو شده : اولین واکنش کی روش درباره لباس های تیم ملی و همینطور ماجرای مبهم سربازها