عبارت جستجو شده : اورژانس اجتماعی نقش راهبردی در رفع بحران های فردی و اجتماعی دارد