عبارت جستجو شده : انتقال یکی از کانالهایم به دیگری