عبارت جستجو شده : اقدامات اپراتور دوم برای تسهیل ارتباطات در اربعین