عبارت جستجو شده : افتتاح بزرگ ترین مرکز زیست فناوری و نانو فناوری