عبارت جستجو شده : احتمال غیبت تیموریان در اولین بازی لیگ